- Tên seminar: Tổ hợp và một số ứng dụng trong số học
- Thời gian: 14h00, Chủ nhật,  ngày 06 - 10 - 2019
- Địa điểm: A1.201
- Người báo cáo:   Nguyễn Thanh Diệu
- Đơn vị: Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng.