Tên Seminar: Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên môn Tin học bậc THCS theo chương trình giáo dục phổ thông mới

- Thời gian: 14h00, ngày 13/10/2019
- Địa điểm: Tầng 6, nhà điều hành.
- Người trình bày: Phan Lê Na
- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên