Tên Seminar: Kế hoạch triển khai chương trình môn Tin học theo  chương trình giáo dục phổ thông mới
- Thời gian: 8h:00, ngày 23/11/2019
- Địa điểm: Tầng 6, nhà điều hành.
- Người trình bày: Trần Xuân Sang, Trần Thị Kim Oanh
- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên