- Tên Seminar: Xác định online các khí CO, CO 2 , H 2 bằng phương pháp sắc ký khí
detetor dẫn nhiệt TCD kết nối online với hệ phản ứng điện hóa.
- Thời gian: 14h00, ngày 26/8/2020
- Người trình bày: Trương Thị Bình Giang
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN
Hình thức: Trực tuyến qua Zoom
ID: 530-515-1868, pass: 657217