- Tên seminar: Một số vấn đề trong giảng dạy nội dung “Xử lý nước” thuộc học
phần Công nghệ xử lý môi trường theo chương trình tiếp cận CDIO.
- Thời gian: 8h00, ngày 27/8/2020
- Người trình bày: Phan Thị Minh Huyền
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN
Hình thức: Trực tiếp
Địa điểm: Phòng A1-204 nhà A1