- Tên Seminar: Một số vấn đề trong quá trình xây dựng chương trình và thực hiện
Giảng dạy các Học phần thuộc khối kiến thức Hóa vô cơ và Hóa Phân tích theo tiếp
cận CDIO cho ngành Sư phạm Hóa học ở trường Đại học Vinh.
- Thời gian: 14h00, ngày 14/9/2020
- Người trình bày: Phan Thị Hồng Tuyết
- Đơn vị: Ngành Hóa-Viện SPTN
- Địa điểm: Phòng làm việc GS,PGS –A1-204