Tên seminar: Monotonicity and Graphical derivative (part 3)

Thời gian: 13h30  đến 17h30 thứ sáu ngày 23 tháng 10 năm  2020
- Địa điểm:  A1 301
- Người trình bày: NCS. Hà Anh Tuấn
- Đơn vị:  Bộ môn Giải tích – Viện Sư phạm tự nhiên