- Tên seminar:  Bản thảo giáo trình môn Lịch sử Việt Nam cổ trung đại
- Thời gian: Từ 14h30  thứ 2 ngày 03 tháng 12 năm 2018
- Địa điểm:  Văn phòng Viện Sư phạm Xã hội
-Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng
- Đơn vị:  Bộ môn Lịch sử Việt Nam - Viện Sư phạm Xã hội