- Tên seminar: Một số vấn đề về Học phần Tổng quan văn hoá và du lịch Đông Nam Á theo tiếp cận CDIO

- Thời gian: 19h30, ngày 7/1/2019

- Địa điểm: Văn phòng viện Sư phạm xã hội    

- Người trình bày: TS Tôn Nữ Hải và TS Hoàng Thị Hải Yến

- Đơn vị: Bộ môn Lịch sử thế giới, viện Sư phạm xã hội