TÊN SEMINA: Seminar thường kì dành cho Nghiên cứu sinh
THỜI GIAN: 14h Chủ nhật ngày 07/07/2019
Người trình bày: NCS Trần Quốc Bảo, Trần Thanh Minh, Nguyễn Văn Gia Thụy
Thành phần: Giảng viên Tổ Lịch sử Việt Nam và NCS 
Địa điểm: Văn phòng Viện Sư phạm Xã hội