- Tên seminar: Công bố quốc tế trong lĩnh vực Lịch sử Việt Nam trên các tạp chí khoa học tại Cộng hòa Pháp

- Thời gian: 14h00, ngày 12/08/2019

- Địa điểm: Văn phòng khoa Lịch sử

- Người trình bày: TS. Đậu Đức Anh

- Đơn vị: Khoa Lịch sử