- Tên seminar: Đề cương chi tiết học phần Lý thuyết trường và lý thuyết Galois

- Thời gian: 7h30, Thứ Sáu, ngày 29/11/2019

- Địa điểm: Phòng A1. 202

- Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Ngọc Diệp

- Đơn vị: Viện Sư phạm Tự nhiên