Đề tài: Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018
 Thời gian: 8 h thứ 6 ngày 6/12/2019
Địa điểm: Phòng học A4.102
Người trình bày: TS. Đặng Lưu
Đơn vị : Viện Sư phạm Xã hội