Người báo cáo: Mai Phương Ngọc
Thời gian: Từ 14h ngày 16/01/2020
Địa điểm: Văn phòng Viện SPXH
Nội dung: Chỉnh sửa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử, 
Đơn vị: Viện SPXH