Tên seminar: Thiết kế và tổ chức dạy học khối kiến thức Địa lí tự nhiên trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Địa lí theo tiếp cận CDIO

- Thời gian: 14h00, ngày 20/05/2020

- Địa điểm: A1 302

- Người trình bày: Phạm Vũ Chung, Nguyễn Văn Đông, Võ Thị Thu Hà

- Đơn vị: Viện Sư phạm Xã hội