Tên Seminar: Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy học phần Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay theo tiếp cận CDIO
Thời gian: 14h ngày 30/06/2020
Địa điểm: Văn phòng Viện SPXH
Người trình bày: Ngô Thị Quỳnh Nga
Đơn vị: Bộ môn Văn học