1. S hình thành và phát trin chế định tng cho quyn s dng đất Vit Nam

Lê Thị Hoài Ân

Trang 5-12

Tải PDF

 

2. Vài nét v kinh tế nông nghip huyn Nam Đàn, tnh Ngh An na đầu thế k XIX

Trần Quốc Bảo

Trang 13-22

Tải PDF

 

3. Xây dng và s dng khung năng lc t trưởng chuyên môn trường tiu hc

Phùng Quang Dương

Trang 23-29

Tải PDF

 

4. Nhng nhân t tác động đến quan h M - Cuba giai đon 1991 2008

Lê Minh Giang

Trang 30-38

Tải PDF

 

5. Dấu ấn tôn giáo trong ngôn ngữ thơ Mai Văn Phấn

Nguyễn Thị Kim Hồng

Trang 39-49

Tải PDF

 

6. Huy động ngun lc tài chính cho xây dng nông thôn mi Ngh An

Đinh Xuân Hùng

Trang 50-59

Tải PDF

 

7. Mt s gii pháp thc hin trách nhim gii trình ca trường đại hc công lp

Phạm Minh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Lê Cường

Trang 60-68

Tải PDF

 

8. Sự thay đổi về không gian đô thị ở thành phố Vinh trong quá trình đô thị hóa (1974 – 2008)

Nguyễn Thị Kim Sang

Trang 69-76

Tải PDF

 

9. Xây dng văn hóa cht lượng ti các trường đại hc Nước Cng hòa Dân ch Nhân dân Lào

Sivone Ruevaibounthavy

Trang 77-83

Tải PDF

 

10. Mt s nét khái quát v kho tàng văn hc dân gian Mnông

Triệu Văn Thinh

Trang 84-90

Tải PDF

 

11. Văn hc dân gian trong đời sng ca cng đồng người Thái Ngh An

Bùi Minh Thuận

Trang 91-101

Tải PDF