1. Đồ thị lũy linh trên vành Zn

Lê Văn An, Nguyễn Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Latthvone Douangsanga

Trang 5-22

Tải PDF

 

2. Cộng hưởng tham số của phonon âm và phonon quang trong siêu mạng pha tạp khi có mặt trường laser

Nguyễn Tiến Dũng

Trang 23-29

Tải PDF

 

3. Đánh giá độ tin cậy của dầm liên hợp thép - bê tông cốt thép sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Nguyễn Trọng Hà, Trn Ngc Long, Võ Thành Phúc, Trn Vĩnh Long

Trang 30-40

Tải PDF

 

4. Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật của vật liệu xỉ tro mới dựa trên xỉ tro đốt của chất thải rắn đô thị

Nguyễn Thị Thu Hiền, Doãn Thị Thùy Hương

Trang 41-51

Tải PDF

 

5. Dn liu v thành phn loài cá khe Lang, huyn Thanh Chương, tnh Ngh An

Nguyn Xuân Khoa, Ông Vĩnh An, Ngô Dương Hip, Trn Th Tuyến

Trang 52-59

Tải PDF

 

6. Ảnh hưởng của tham số mất mát phụ thuộc thời gian lên hoạt động của laser ngẫu nhiên hai mode

Nguyễn Văn Phú, Đặng Hữu Danh, Nguyễn Văn Định

Trang 60-67

Tải PDF

 

7. Đặc điểm nòng nọc và âm sinh học loài cóc nhà Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Đỗ Văn Thoại, Cao Tiến Trung

Trang 68-76

Tải PDF

 

8. Ứng suất giới hạn chảy của vật liệu xi măng chịu các tốc độ ép khác nhau

Nguyn Đình Duy, Nguyn Quc Đạt, Võ Văn Bc, Nguyn Minh Hot, Nguyn Th Diu Thùy, Phan Văn Tiến

Trang 77-83

Tải PDF