1. Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo đến mức độ hài lòng và gắn kết của sinh viên Trường Đại học Vinh

Trần Quang Bách

Trang 5-18

Tải PDF

 

2. Xây dựng phần mềm tra cứu kiến thức hóa học hỗ trợ việc phát triển năng lực tự học hóa học cho học sinh trung học phổ thông

Cao Cự Giác, Phan Hoài Thanh

Trang 19-29

Tải PDF

 

3. Nâng cao cht lượng công tác tuyên giáo Đảng b tnh Qung Bình trong giai đon hin nay

Hoàng Thanh Hiến

Trang 30-36

Tải PDF

 

4. Mt s yếu t nh hưởng đến hot động phát trin đội ngũ cán b qun lý trường trung hc ph thông

Vũ Văn Hưng

Trang 37-46

Tải PDF

 

5. Thc trng nuôi trng thy sn nước mn, nước l tnh Qung Bình

Nguyễn Thị Sông Hương, Hoàng Thị Hoài Thanh, Hoàng Phan Hải Yến

Trang 47-55

Tải PDF


6. S dng bài tp thc tin phn hóa hc hu cơ nhm phát trin năng lc sáng to cho hc sinh Trường Trung hc ph thông Chuyên

Lê Văn Năm, Quách Văn Long

Trang 56-66

Tải PDF

 

7. Xây dng đội ngũ cán b người dân tc thiu s các huyn min núi Ngh An trong giai đon hin nay

Trần Cao Nguyên

Trang 67-73

Tải PDF

 

8. Các phương thc chun b ca giáo viên v lý lun và thc hành nhm tìm tòi, xây dng tình hung thc tin trong dy hc Toán trường ph thông

Đào Tam, Phạm Nguyễn Hồng Ngự

Trang 74-82

Tải PDF

 

9. Ứng dụng podcast trong việc cải thiện kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Điện lực

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Trang 83-90

Tải PDF

 

10. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học theo chủ đề môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Nhị

Trang 91-104

Tải PDF

 

11. Tính thi đại ca tư tưởng, đạo đức H Chí Minh th hin qua Di chúc

Phạm Thị Như Thúy

Trang 105-109

Tải PDF

 

12. Tuyên truyn cách mng trên báo chí các cp ca Đảng b Trung K nhng năm 1930 – 1935

Nguyễn Văn Trung

Trang 110-118

Tải PDF