1. Năng lc ca chuyên viên trường đại hc trong bi cnh đổi mi qun lý giáo dc đại hc

Nguyễn Như An, Phạm Đình Mạnh

Trang 5-14

Tải PDF

 

2. Các nguyên nhân đưa đến s điu chnh chính sách đối ngoi ca Myanmar đối vi n Độ t sau năm 1991

Phan Thị Châu

Trang 15-21

Tải PDF

 

3. Mt s đặc trưng ngôn ng - văn hóa Vit trong truyn cười hin đại Vit Nam

Hoàng Ngọc Diệp

Trang 22-31

Tải PDF

 

4. Tư duy v đào to c nhân lut: Thc trng và tiếp tc đổi mi

Đinh Ngọc Thắng, Nguyễn Văn Đại

Trang 32-43

Tải PDF

 

5. Xây dng và s dng bài tp t hc v phn ng oxi hóa - kh để bi dưỡng năng lc t hc hóa hc cho hc sinh lp 10 trung hc ph thông

Cao Cự Giác, Nguyễn Thị Phượng Liên, Nguyễn Xuân Trường

Trang 44-53

Tải PDF

 

6. Yếu t tác động đến xây dng gia đình văn hóa tnh Hi Dương hin nay

Nguyễn Thị Hải Hà

Trang 54-61

Tải PDF

 

7. Mô hình nhân cách người cán b qun lý trường trung hc cơ s ct cán trước yêu cu đổi mi giáo dc ph thông

Hoàng Sỹ Hùng

Trang 62-69

Tải PDF

 

8. Các kiu loi t ng ch ngh nông Ngh Tĩnh xét v cu to

Nguyễn Thị Phước Mỹ

Trang 70-80

Tải PDF

 

9. Đổi mới hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học theo khung năng lực

Nguyễn Văn Quang

Trang 81-89

Tải PDF

 

10. Thc trng thiết kế và s dng tình hung dy hc tích hp trong môn Toán ca giáo viên các trường tiu hc trên địa bàn tnh Ngh An

Trịnh Công Sơn, Trịnh Khắc Thùy Hương, Phạm Thị Hải Châu

Trang 90-99

Tải PDF

 

11. Phát triển năng lực tự học cho sinh viên trường cao đẳng y tế thông qua dạy học dự án học phần Hóa học đại cương vô cơ

Lê Thiện Tâm, Huỳnh Gia Bảo

Trang 100-109

Tải PDF

 

12. “Vn đề Trung Quc ti Hi ngh Versailles (1919-1920)

Nguyễn Văn Tuấn

Trang 110-117

Tải PDF