Tạp chí khoa học, 

Trường Đại học Vinh

182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, 

Điện thoại: 0238.3856700, 

E-mail: journal@vinhuni.edu.vn