Tổng mục lục Tạp chí Khoa học Tập 42, số *B-2013. Vui lòng kiểm tra trong file đính kèm:

Tap chi Khoa hoc - Tap 42 - So B - Nam 2013.pdf