1. Đa dạng họ Na (Annonaceae) ở hai xã Hương Điền và Hương Quang thuộc Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Tiến Cường, Phạm Hồng Ban

Trang 5-12
Tải PDF

2. Ảnh hưởng của dịch nuôi chủng vi khuẩn lam Nostoc calcicola HN9-la đến sinh trưởng và năng suất giuống lúa tám thơm thử nghiệm ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Nguyễn Đức Diện, Nguyễn Lê Ái Vĩnh, Nguyễn Đình San, Võ Hành

Trang 13-19
Tải PDF

3. Các khoảng quan sát dương cho các hàm tuyến tính của biến trạng thái các hệ tuyến tính dương co chậm biến thiên

Võ Văn Định

Trang 20-35
Tải PDF

4. Số phần tử của một hệ sinh tối thiểu của iđean thuần nhất trong vành iđean hóa

Nguyễn Thị Hồng Loan, Đào Thị Thanh Hà

Trang 36-40
Tải PDF

5. Tổ chức dạy học theo hướng tăng cường vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn

Huỳnh Lê Hiếu Thảo, Lê Phước Lượng

Trang 41-46
Tải PDF

6. Xây dựng thuật toàn điều khiển quả trình cấp nước cho tuốc bin thủy điện

Đặng Tiến Trung, Phạm Tuấn Thành, Hồ Quang Quý

Trang 47-53
Tải PDF

7. Mô hình hóa và tối ưu năng lượng cho hoạt động của hệ thống điều khiển quá trình công nghệ có nhiều bơm hoạt động song song

Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng

Trang 54- 59
Tải PDF

8. Các hợp chất triterpenoit và steroit từ sợi nấm kí sinh công trình (Isaria japonica Yasuda) ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Tân Thành, Trần Đình Thắng

Trang 60-65
Tải PDF

9. Bảo vệ và phát triển hệ thống hạ tầng xanh – vấn đề cần quan tâm trong quy hoạch, thiết kế và xây dựng đô thị

Nguyễn Thị Kiều Vinh, Doãn Thị Thuỳ Hương

Trang 66-74
Tải PDF