1. Chuẩn nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực

 Bùi Minh Đức, Đào Thị Việt Anh, Hoàng Thị Kim Huyền và Nguyễn Ngọc Tú

 Trang 5-15
 Tải PDF

 

2. Khám phá động lực học tiếng Anh đối với sinh viên năm thứ nhất ngành Sư phạm tại Trường Đại học Vinh

   Thị Việt Hương, Nguyễn Thị Tường

 Trang 16–20
 Tải PDF


3.
Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong giai đoạn hiện nay - thực trạng và giải pháp

 Đinh Xuân Khoa, Phạm Minh Hùng

 Trang 21-29
 Tải PDF

4. Đào tạo và bỗi dưỡng giáo viên tại Hoa Kỳ

 Nguyễn Hữu Quyết, Frank A. Biafora

 Trang 30-56
 Tải PDF


5.
Chương trình đào tạo cân bằng - cách tiếp cận thời đại  hậu phương pháp đối với việc dạy và học ngôn ngữ

 Rob Waring

 Trang 57-70
 Tải PDF

6. Một số phương pháp dạy học tích cực áp dụng trong đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO

 Nguyễn Thị Uyên, Trần Xuân Sang

 Trang 71-76
 Tải PDF

7. Chương trình đào tạo và công tác quản lý giáo viên: so sánh giữa Việt Nam và New Zealand

 Trần Thị Ngọc Yến

 Trang 77-82
 Tải PDF