1. TẠP CHÍ KHOA HỌC Trường Đại học Vinh công bố các công trình nghiên cứu khoa học có nội dung khoa học mới của các cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và các bài báo tổng quan do Ban biên tập đề nghị.

2. Bài gửi đăng là công trình chưa đăng hoặc chưa gửi đăng ở bất kỳ tạp chí nào, được đánh máy vi tính trên Word hoặc LaTeX với nội dung cô đọng súc tích. Nếu soạn thảo trên Word dùng font Times New Roman thường cỡ 13, cách dòng kiểu Single (before 0, after 0), giấy A4, lề trái-phải 2.5cm; lề trên-dưới 3.0cm. Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng chính xác và có đánh số; biểu bảng, ảnh và hình vẽ rõ nét để đúng chỗ. Tên các biểu bảng, ảnh và hình vẽ đặt ở giữa về phía dưới. Bài viết có nội dung quá 10 trang thì phải bố cục sao cho có thể đăng làm hai kỳ.

3. Bài viết cần đánh số thứ tự mục và tiêu đề rõ ràng. Các thuật ngữ khoa học viết theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật ngữ mới hoặc thuật ngữ chưa được dùng rộng rãi thì cần chú thích thêm bên cạnh bằng thuật ngữ xuất xứ.

Bài viết có thể dùng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và phải có tên bài cùng tóm tắt nội dung bài báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phần tóm tắt này không quá 8 dòng, phải phản ánh được đầy đủ các kết quả và ý mới của bài báo.

Nếu bài viết bằng tiếng Việt thì tên bài báo và tóm tắt bằng tiếng Việt được đặt ở đầu bài báo, còn tên bài báo và tóm tắt bằng tiếng Anh được đặt sau phần tài liệu tham khảo. Trình bày tương tự cho bài viết bằng tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo xếp thứ tự theo vần a, b, c... (Tên đối với tiếng Việt, Họ đối với tiếng nước ngoài) với số lượng không quá 10 tài liệu và trình bày theo quy định sau:

- Đối với tạp chí: Tên tác giả, tên bài báo (in nghiêng), tên tạp chí, nơi xuất bản, tập, số, năm xuất bản, trang.

Ví dụ: [3]. Nguyen Hong Van and G. Adam, Benzopyra dimers from Mellicope ptelefolia, Phytochemistry, Vol. 48, No. 6, 1998, pp. 1005-1057.

- Đối với sách: Tên tác giả, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang (nếu cần).

Ví dụ: [4]. Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2001, tr. 157.

5. Bài viết gửi tới Tạp chí gồm 3 bản, 1 bản gốc và 2 bản sao kèm file hoặc gửi qua e-mail. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo. Nếu bài phải gửi trở lại để tác giả sữa chữa thêm thì ngày nhận bài sẽ tính từ ngày có bản thảo hoàn chỉnh. Ban biên tập không nhận các bài viết không có đủ các yêu cầu đã nêu trên.

6. Cuối bản gốc bài báo cần ghi các mục sau: Họ, tên, chức danh khoa học, địa chỉ của tác giả bằng tiếng Việt và tiếng Anh, số điện thoại của tác giả. Trong bản sao không ghi các mục này.

7. Địa chỉ liên hệ: Tạp chí khoa học, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 0238.3856700, E-mail: journal@vinhuni.edu.vn