Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đề cao tính trung thực khoa học, đạo đức nghiên cứu, chuẩn mực, chất lượng và tự do học thuật; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Vinh, phục vụ sứ mạng phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh là nơi công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất thuộc các lĩnh vực:

(i) Khoa học tự nhiên;

(ii) Khoa học kỹ thuật và công nghệ;

(iii) Khoa học y, dược;

(iv) Khoa học nông nghiệp;

(v) Khoa học xã hội;

(vi) Khoa học nhân văn.

Để đảm bảo chuẩn mực và chất lượng khoa học, tất cả các bản thảo gửi đăng Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh đều được phản biện kín bởi 02 nhà khoa học có uy tín, là chuyên gia thuộc lĩnh vực chuyên môn phù hợp ở trong hoặc ngoài nước. Bản thảo bài báo không được chấp nhận xuất bản nếu một trong hai người phản biện từ chối.

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh

Tầng 4, Nhà Điều hành, Trường Đại học Vinh

Số 182, đường Lê Duẩn, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3 856 700 Fax: 0238 3 855 269

Email: journal@vinhuni.edu.vn or tapchikhoahocdhv@gmail.com

Website: http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc