I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường. Khẳng định những thành tựu to lớn của Nhà trường từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới; Rút ra những bài học kinh nghiệm, các giải pháp để xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của Mạng lưới các trường đại học ASEAN.

2. Đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua, thiết thực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Các hoạt động được tổ chức trang trọng, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Nhà trường.

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường được Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường phát động tại Lễ khai giảng khoá đào tạo thứ 59 với đợt thi đua cao điểm "60 ngày đêm hướng về Ngày hội lớn" bắt đầu từ ngày 01/8/2019.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Nhà trường: tuyên truyền các thành tựu của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng, mở chuyên mục "Hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập Trường" trên website, đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về Trường; trang trí tạo điểm nhấn tuyên truyền tại các cơ sở của Trường (khu vực nhà A0, nhà A1, nhà điều hành ở Cơ sở 1 và tại Cơ sở 2); tuyên truyền trên các bảng điện tử của thành phố Vinh và một số huyện, thị phụ cận. Chú trọng công tác tuyên truyền trên mạng xã hội.

3. Chuẩn bị công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể Trường, các tập thể và cá nhân.

4. Xây dựng Phim tài liệu "Trường Đại học Vinh - 60 năm xây dựng và phát triển" trên cơ sở phát triển các phim tài liệu đã có.

5. Hoàn thành việc biên soạn và xuất bản cuốn "Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)" làm tài tiệu tuyên truyền, phục vụ việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên. Hoàn thành việc chỉnh sửa, trang trí, bổ sung tư liệu cho Nhà truyền thống đợt kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

6. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng:

- Công đoàn Trường hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn viên Công đoàn Đại học Vinh đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường"; Thực hiện Công trình đường hoa ở Cơ sở 2; Tổ chức Hội diễn "Tiếng hát ngày Hội trường"; tổ chức Hội thao cán bộ, viên chức lần thứ II.

- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức: Hội trại Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường; Liên hoan nghệ thuật sinh viên; Hội thi (hình thức online) "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống 60 năm Trường Đại học Vinh anh hùng"; Xây dựng Công trình thanh niên Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Viện Sư phạm Tự nhiên, Viện Sư phạm Xã hội tổ chức Dạ hội của các thế hệ cán bộ, viên chức và sinh viên, học viên.

7. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học:

- Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

- Hội nghị khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy Toán học trong bối cảnh hội nhập quốc tế".

- Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong bối cảnh hiện nay";

8. Tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019).

9. Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Ngữ Văn, ngành Toán học Trường Đại học Vinh.

10. Hội Cựu chiến binh chủ trì tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ cựu chiến binh Trường Đại học Vinh.

11. Đẩy mạnh hoạt động của các Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên; các hoạt động kết nối doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động đào tạo, tuyển dụng sinh viên, tài trợ kinh phí cho "Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh".

12. Đẩy nhanh tiến độ công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điểm nhấn, công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, kinh phí để tổ chức các hoạt động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban để chỉ đạo, điều hành các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Giao cho các đơn vị, các đoàn thể quần chúng tham mưu, phối hợp chuẩn bị và tổ chức các hoạt động như sau:

1. Phòng Hành chính Tổng hợp:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Tham mưu Công văn xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm.

- Xây dựng chương trình tổng thể và thời gian, địa điểm tổ chức các hoạt động trong các ngày diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường, 60 năm truyền thống các ngành Ngữ Văn, Toán học.

- Xây dựng kịch bản chi tiết của lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959 - 2019).

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thi đua, khen thưởng.

- Xây dựng Phim tài liệu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Tham mưu công tác mời và đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội; đại biểu, khách mời các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị liên kết, các cơ quan thông tấn báo chí, cán bộ lãnh đạo Trường qua các thời kỳ tham dự lễ.

- Tham mưu và triển khai các hoạt động lễ tân, khánh tiết trang trọng, nghiêm túc để tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Tham mưu và chuẩn bị quà tặng cho đại biểu, khách mời, cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt hoạt động truyền thông: Đẩy mạnh công tác truyền thông trên mạng xã hội, trên báo chí; tổ chức trang trí tại các cơ sở của Trường, tuyên truyền trên các bảng điện tử của thành phố Vinh và một số huyện, thị phụ cận; tổ chức sản xuất kẹp file, túi đựng quà... để phục vụ cho các hoạt động.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí tổng thể để tổ chức các hoạt động.

2. Phòng Tổ chức Cán bộ:

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban để chỉ đạo, điều hành các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Xây dựng kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ trong đợt thi đua và các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

3. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên:

- Chủ trì và hoàn thành việc biên soạn và xuất bản cuốn "Lịch sử Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)"; chỉnh sửa, trang trí, bổ sung tư liệu cho Nhà truyền thống.

- Hoàn thành cuộc thi Sáng tác, giới thiệu nét đẹp Trường Đại học Vinh lần thứ 3 hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

4. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế:

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Hội thảo quốc tế "Giáo dục đại học trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

- Phối hợp với Viện Sư phạm Tự nhiên tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy Toán học trong bối cảnh hội nhập quốc tế".

- Phối hợp với Viện Sư phạm Xã hội tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong bối cảnh hiện nay".

- Phối hợp Nhà xuất bản Đại học Vinh xuất bản các kỷ yếu hội thảo, hội nghị khoa học.

- Tham mưu mời khách quốc tế dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

5. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ cho các hoạt động dạy - học và các hoạt động kỷ niệm.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điện, nước, công tác vệ sinh môi trường để tổ chức các hoạt động trong đợt kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

6. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Triển khai hoạt động của các Ban liên lạc cựu học sinh, sinh viên, học viên.

- Tổ chức các hoạt động kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động đào tạo, tuyển dụng sinh viên, tài trợ kinh phí cho "Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh".

- Vận động các doanh nghiệp, các đơn vị tài trợ cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự tuyệt đối an toàn cho các hoạt động.

7. Ban Biên tập website Trường: Mở chuyên mục "Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường" trên website, đăng tải các bài viết, hình ảnh, sáng tác của các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về Trường.

8. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban chế độ, chính sách Trường cấp kinh phí cho cán bộ, viên chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Thẩm định kế hoạch kinh phí để Ban Giám hiệu duyệt cho các đơn vị triển khai các hoạt động. Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

9. Công đoàn Trường:

- Tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn viên Công đoàn Đại học Vinh đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm thành lập Trường" trong cán bộ, đoàn viên.

- Chủ trì thực hiện Công trình đường hoa ở Cơ sở 2.

- Chủ trì tổ chức Hội diễn "Tiếng hát ngày Hội trường" và Hội thao cán bộ, viên chức lần thứ II.

- Phối hợp, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của Hội Cựu giáo chức chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

10. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chủ trì tổ chức Hội trại Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường; Liên hoan nghệ thuật sinh viên; Hội thi (theo hình thức online) "Tìm hiểu lịch sử, truyền thống 60 năm Trường Đại học Vinh anh hùng"; Xây dựng Công trình thanh niên Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường; triển khai các hoạt động hỗ trợ, phục vụ các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên về dự Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp chuẩn bị, điều động lực lượng tham gia công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu và đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động.

11. Hội Cựu chiến binh: Chủ trì tổ chức gặp mặt, tri ân các thế hệ cựu chiến binh Trường Đại học Vinh.

12. Viện Sư phạm Tự nhiên:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Toán học.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học quốc gia "Nghiên cứu và giảng dạy Toán học trong bối cảnh hội nhập quốc tế".

13. Viện Sư phạm Xã hội:

- Tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống ngành Ngữ Văn.

- Chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong bối cảnh hiện nay".

14. Các khoa, viện, trường trực thuộc và các đơn vị khác:

- Các Đảng bộ bộ phận, chi bộ, Lãnh đạo các khoa, viện, Ban Giám hiệu các Trường, Trưởng các đơn vị quán triệt kế hoạch này, triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ theo phân công của Ban Tổ chức, của Nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động kết nối các thế hệ cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên, học viên hướng về kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần để Công đoàn bộ phận, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của đơn vị tổ chức và tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019). Căn cứ các nội dung hoạt động chính được xây dựng trong Kế hoạch này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan, các đoàn thể quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch kinh phí và các giải pháp để triển khai thực hiện tốt nhất. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và các hoạt động phát sinh, Ban Tổ chức lễ kỷ niệm, Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ chỉ đạo trực tiếp các đơn vị để xem xét giải quyết./.