BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 49

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 05/8/2019

07:30

Triển khai học quy chế cho học sinh Trường THPT Chuyên nhập học năm 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo;

- Đại diện BGH Trường THPT Chuyên;

- Tất cả các học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên.

Phòng học A4.201, A4.202

08:00

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ Bí mật nhà nước

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đoàn kiểm tra của UBND Tỉnh Nghệ An;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, CTCT-HSSV,  Đào tạo,  VP Đảng-Đoàn thể,  KH-TC, QT&ĐT,  TTrPC, TCCB, ĐT SĐH, KH-HTQT, TT CNTT,  TT GDTX, NXB, TT DV, HTSV&QHDN,  TT ĐBCL, TT Nội trú, TT GDQP-AN.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng CTCT-HSSV

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Phòng CTCT-HSSV.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa GD Thể chất

 (HOÃN HỘI NGHỊ)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa GD Thể chất

Văn phòng Khoa GD Thể chất (Cơ sở 2)

15:30

Họp Ban Giám hiệu

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa SP Ngoại ngữ.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 06/8/2019

08:00

Họp chuẩn bị thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đơn vị: ĐT SĐH; P.KHTC; TT DV,HTSV&QHDN; P. Quản trị; TT Nội trú;

- Trưởng Khoa Giáo dục, Luật, Xây dựng;

- Viện SPXH (đ/c Sao Chi);

- CB, CV phòng ĐT SĐH.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Thanh tra - Pháp chế

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, TCCB, VP Đảng - Đoàn thể, Ban TTrND;

- CB, VC Phòng TTr-PC.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Ban Quản lý Cơ sở II

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QT&ĐT, KH-TC, CNTT, HCTH, TCCB, TTr-PC, Đào tạo, TT DV, HTSV&QHDN, Các Khoa/Viện tại CSII, BTV Đoàn TN;

- CB, VC BQL Cơ sở II.

Văn phòng BQL Cơ sở II

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Đảm bảo chất lượng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TT KĐCLGD, KH-TC, CNTT, Đào tạo, Sau ĐH, GDTX, TCCB, QT&ĐT, HCTH;

- CB, VC Trung tâm ĐBCL.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 07/8/2019

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học Trung tâm Thực hành thí nghiệm

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Trung tâm THTN: Ban Giám đốc, Tổ trưởng.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học Trung tâm Nội trú

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Trung tâm Nội trú: Ban Giám đốc, Tổ trưởng.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:30

Họp với Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- BQL ĐANN Quốc gia;

- BQL ĐANN Trường Đại học Vinh

Phòng khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký ngành Sư phạm Hóa học, Giáo dục Tiểu học

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám Hiệu (đ/c Tiến); GĐ Trung tâm ĐBCL, GĐ Trung tâm KĐCL; Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký Theo Quyết định 901/QĐ-ĐHV ngày 25/4/2019; Phòng KH-TC (đ/c Tuấn);

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

09:00

Thẩm định kế hoạch năm học Trường THPT Chuyên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 2;

- Trường THPT Chuyên: Ban Giám hiệu, Tổ trưởng chuyên môn.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Nhà Xuất bản

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, HCTH, KH&HTQT, TT Thông tin Thư viện;

- CB, VC Nhà Xuất bản.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

(HOÃN LỊCH HỘI NGHỊ)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Trung tâm DV, HTSV&QHDN.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

15:00

Họp Ban đánh giá công tác HSSV Trường Đại học Vinh năm học 2018 - 2019

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Thành viên theo Quyết định số 1636/QĐ-ĐHV, ngày 5/7/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 08/8/2019

08:00

Hội nghị giao ban cơ quan phiên tháng 8/2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Đảng uỷ, BGH; Chủ tịch HĐ Trường;  Trưởng, Phó các đơn vị; Trưởng phó các đoàn thể cấp trường; Trưởng ban TTrND; Thư ký HĐT, Bí thư các Đảng bộ bộ phận, các chi bộ; Trưởng Bộ phận một cửa.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

10:30

Họp Hội đồng tuyển sinh xét điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Thành viên theo Quyết định số 1690/QĐ-ĐHV, ngày 10/7/2019

Phòng họp tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Họp rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trong Trường

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Trưởng, phó các đơn vị phòng ban, trung tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TCCB, KH-TC, HCTH, Đào tạo, ĐT Sau ĐH, CNTT;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa/Viện;

- CB, VC Phòng KH&HTQT.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 09/8/2019

08:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Văn phòng Đảng - Đoàn thể

(CHUYỂN SANG NGÀY 12/8)

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo CDIO với GS. Hồ Tấn Nhựt

(Phòng QT&ĐT, TT CNTT chuẩn bị cơ sở vật chất)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban NCLL CDIO;

- Phòng Đào tạo, đại diện TT ĐBCL và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Thực hành Thí nghiệm

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các khoa/viện có thực hành thí nghiệm;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: QT&ĐT, KH-TC, HCTH, Đào tạo, TTr-PC;

- CB, VC Trung tâm THTN

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Tổ chức cán bộ

(CHUYỂN SANG NGÀY 13/8)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, HCTH, TT CNTT, VP Đảng - Đoàn thể;

- CB, VC Phòng TCCB.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Thẩm định kế hoạch năm học Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Tổ thẩm định số 1;

- Trung tâm GDQP&AN: BCN Khoa GDQP, Tổ trưởng.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 10/8/2019

08:00

Họp Hội đồng Giáo sư cơ sở trường Đại học Vinh năm 2019, phiên thứ ba

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng

Thành viên Hội đồng theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 11/8/2019

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

TS Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, TCCB, Đào tạo, KH-TC, BQL Cơ sở II, QT&ĐT, CTCT-HSSV, TTr-PC;

- CB, VC Trung tâm GDQP&AN

Phòng họp Trung tâm GDQP&AN

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trạm Y tế

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, CTCT-HSSV, Nội trú, BQL Cơ sở II;

- CB, VC Trạm Y tế

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần