BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 13/08/2018

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Luật

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 1);

- BCN Khoa, các Trưởng BM, CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa GD Thể chất

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 2);

- BCN Khoa, các Trưởng BM, CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện CN Hóa Sinh-MT

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 1);

- Ban lãnh đạo Viện, các Trưởng BM, CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Trường THPT Chuyên

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 2);

- Ban Giám hiệu, các Tổ trưởng bộ môn, CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Xây dựng

Khoa Xây dựng

- BGH (đ/c Đinh Xuân Khoa);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Khoa Xây dựng.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện NN&TN

(Phòng HCTH bố trí xe ô tô đón đại biểu từ 13:00)

Viện NN&TN

- BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Viện NN&TN.

Phòng họp Viện NN&TN, Cơ sở 2

19:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế

- BGH (đ/c Thái Văn Thành);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Khoa Kinh tế.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 14/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Hữu Thắng, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

Phòng ĐT SĐH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Trung tâm GDQP&AN

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 1);

- Lãnh đạo TT; BCN Khoa, các Trưởng BM khoa GDQP; CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

09:00

Họp Ban Quản lý Dự án FCB

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Tất cả các thành viên trong Ban Quản lý Dự án FCB (theo Quyết định)

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:30

Thẩm định kế hoạch năm học 2018 - 2019 Trung tâm TH-TN

Hội đồng thẩm định

- Hội đồng thẩm định theo Quyết định (Tiểu ban 2);

- Lãnh đạo TT, các Tổ trưởng, CBVC tham gia xây dựng kế hoạch năm học.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa SP Ngoại ngữ

Khoa SP Ngoại ngữ

- BGH (đ/c Ngô Đình Phương);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Khoa SP Ngoại ngữ.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa Luật

Khoa Luật

- BGH (đ/c Đinh Xuân Khoa);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Khoa Luật

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện KT&CN

Viện KT&CN

- BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ)

- CB, VC Viện KT&CN.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Tư, ngày 15/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

08:00

Họp rà soát công việc tháng 8/2018

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- BGH;

- Trưởng các đơn vị: CTCT-HSSV, Đào tạo, Đào tạo SĐH, HCTH, TCCB, KH-TC, QT&ĐT, KH&HTQT, TTrGD, GDTX, ĐBCL, KĐCLGD, VP Đảng - Đoàn thể

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

13:00

Thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ cho CBGD đợt 2, năm 2018

- 13:00 họp Hội đồng thi;

- 13:30 Thí sinh vào phòng thi.

Phòng TCCB

- Theo Quyết định;

- CB đăng ký thi theo danh sách.

Cụm nhà A

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Khoa GD Thể chất

(Phòng HCTH bố trí xe ô tô đón đại biểu từ 13:00)

Khoa GD Thể chất

- BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ);

- Đại diện Nhóm NCLL CDIO;

- CB, VC Khoa GD Thể chất.

Văn phòng Khoa GD Thể chất, Cơ sở 2

19:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện SPXH

Viện SPXH

- BGH (đ/c Thái Văn Thành);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ);

- Đại diện Nhóm NCLL CDIO;

- CB, VC Viện SPXH.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Viện KHXH&NV

Viện KHXH&NV

- BGH (đ/c Ngô Đình Phương);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ);

- Đại diện Nhóm NCLL CDIO;

- CB, VC Viện KHXH&NV.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 16/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào

TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào

- BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, trạm;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ);

- CB, VC TT TT-TV Nguyễn Thúc Hào.

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Phòng QT&ĐT

Phòng QT&ĐT

- BGH (đ/c Thái Văn Thành);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân;

- Trưởng các phòng: HCTH, KH-TC, TCCB, Đào tạo.

- CB, VC Phòng QT&ĐT.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1 (Cả ngày)

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

13:30

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 TT TH-TN

TT TH-TN

- BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường, Ban Thanh tra nhân dân;

- Trưởng các phòng: HCTH, KH-TC, TCCB, QT&ĐT;

- Trưởng các khoa/viện có thực hành thí nghiệm;

- Đại diện BGH 2 Trường trực thuộc;

- Đại diện Nhóm NCLL CDIO;

- CB, VC TT TH-TN.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:00

Lễ tuyên dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và trao giải cuộc thi Ý tưởng, Dự án khởi nghiệp thanh niên nghệ An năm 2018

BTV Tỉnh đoàn Nghệ An

Theo Giấy mời và Thông tri triệu tập của Tỉnh đoàn

Hội trường A

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018

07:00

Khai mạc “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa cho sinh viên khóa 59 nhập học đợt 1

Phòng CTCT-HSSV

Ban Giám hiệu, cán bộ phòng CTCT-HSSV, TL.QLSV các viện/khoa

Hội trường A

07:30

Đón tiếp SV khóa 59 nhập học đợt 1

PGS.TS Ngô Đình Phương, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 833/ĐHV-CTCTHSSV ngày 30/7/2018

Hội trường A

14:00

Hội nghị cán bộ viên chức và duyệt kế hoạch năm học 2018 - 2019 Trường THSP

Trường THSP

- BGH (đ/c Nguyễn Huy Bằng);

- Đại diện Hội đồng Trường, BTV Công đoàn Trường; Ban Thanh tra nhân dân;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, KH-TC, TCCB, Đào tạo, QT&ĐT, Khoa Giáo dục;

- Hội đồng thẩm định kế hoạch năm học (Theo QĐ);

- CB, VC Trường THSP.

Phòng họp Trường THSP

Chủ Nhật, ngày 19/08/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2018

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần