BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 50

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 12/8/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (Cả ngày)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT - HSSV

08:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Văn phòng Đảng - Đoàn thể

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Trưởng các đoàn thể cấp trường (Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV, Hội CCB), Thư ký Hội đồng trường;

- Trưởng các đơn vị: TCCB, KH-TC, HCTH, CTCT-HSSV;

- CB, VC Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

09:00

Họp triển khai công tác Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BGĐ Trung tâm BDNVSP;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, QT&ĐT, Khoa Giáo dục, Viện SP Tự nhiên, Viện SP Xã hội, BQL ETEP;

- Các báo cáo viên nguồn tham gia bồi dưỡng.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Hành chính Tổng hợp

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TCCB, KH-TC, TTr-PC, CTCT-HSSV;

- CB, VC Phòng Hành chính Tổng hợp

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trường THPT Chuyên

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, KH-TC, HCTH, TCCB, TTr-PC, QT&ĐT, Thư viện, TH-TN;

- Đại diện các Viện/Khoa: SPTN, SPXH, SP Ngoại ngữ

- CB, VC Trường THPT Chuyên

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Liên đơn vị: Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trung tâm Bồi dưỡng NVSP

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TCCB, KH-TC, HCTH, TTr-PC, Đào tạo, CTCT-HSSV, CNTT, VP Đảng - Đoàn thể, VP Đại diện tại Thanh Hóa;

- Đại diện các Khoa/Viện có đào tạo VLVH, Từ xa;

- Đại diện các Khoa/ Viện: SPTN, SPXH, Giáo dục;

- CB, VC Trung tâm GDTX; Trung tâm BDNVSP.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Họp triển khai công tác tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 cho Tổng cục Thống kê

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Đại diện các đơn vị ĐBCL, KHTC, QT&ĐT, HCTH, TCCB, TTPC, Nội trú, DV HTSV&QHDN, Y tế, Đoàn Thanh niên

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Viện Sư phạm Xã hội

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Viện SPXH

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, CTCT-HSSV, KH&HTQT, Đào tạo, BQL SCII, Đoàn TN;

- CB, VC Trung tâm DV, HTSV&QHDN.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 13/8/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Phòng CTCT - HSSV

07:30

Họp Giao ban Cố vấn học tập

TS. Nguyễn Thanh Mỹ, Phó trưởng phòng Đào tạo

-  Phòng Đào tạo;

- Cố vấn học tập các khoa/ viện đào tạo;

- Đại diện Trung tâm CNTT

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

08:00

Khai mạc lớp Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thuộc chương trình ETEP (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

82 giảng viên chủ chốt theo QĐ của Nhà trường

- Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Chia nhóm thảo luận tại tầng 7, Nhà Điều hành

10:00

Họp trực tuyến về phát triển chương trình đào tạo CDIO với GS. Hồ Tấn Nhựt

(Phòng QT&ĐT, TT CNTT chuẩn bị cơ sở vật chất)

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Ban NCLL CDIO;

- Phòng Đào tạo, đại diện TT ĐBCL và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm TT Thư viện Nguyễn Thúc Hào

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, QT&ĐT, TT KĐCLGD, Sau Đại học;

- CB, VC Trung tâm TT Thư viện Nguyễn Thúc Hào

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Đào tạo Sau đại học

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, HCTH, TCCB, TTr-PC, KH&HTQT, Đào tạo, CTCT-HSSV, TT ĐBCL, TT CNTT, TT TT Thư viện;

- CB, VC Phòng ĐT SĐH.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Tổ chức cán bộ

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH-TC, HCTH, TTr-PC, TT CNTT, VP Đảng - Đoàn thể;

- CB, VC Phòng TCCB.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Tập huấn quy trình nhập điểm từ cổng thông tin cán bộ

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- TT ĐBCL, TT CNTT;

- Cán bộ văn phòng khoa Giáo dục, ngành Toán - Viện SPTN, Khoa Xây dựng, các giảng viên giảng dạy trong học kỳ hè (theo thông báo của TT ĐBCL).

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Quản trị và Đầu tư

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: CNTT, KH-TC, Nội trú, CTCT-HSSV, HCTH, Thanh tra - Pháp chế;

- CB, VC Phòng QT&ĐT.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Đào tạo

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: TCCB, KH-TC, HCTH, TTr-PC, CTCT-HSSV, CNTT, ĐBCL, VP Đảng - Đoàn thể;

- CB, VC Phòng Đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

19:30

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Khoa GD Thể chất

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện các phòng, ban, trung tâm…có liên quan;

- Thành viên theo Quyết định số 1646/QĐ-ĐHV, ngày 08/7/2019;

- CB, VC Khoa GDTC.

Văn phòng Khoa GDTC

Thứ Tư, ngày 14/8/2019

08:00

Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thuộc chương trình ETEP (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

82 giảng viên chủ chốt theo QĐ của Nhà trường

- Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Chia nhóm thảo luận tại tầng 7, Nhà Điều hành

08:00

Thẩm định, nghiệm thu: “Trường Đại học Vinh - 60 năm xây dưng và phát triển (1959-1960)” - Nhiều tác giả

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà Điều hành

08:00

Nhà trường làm việc với Sở tài nguyên và Môi trường

PGS. TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Trưởng các đơn vị: HCTH, QT&ĐT, KH-TC, TTr-PC, BQL CSII, Y tế.

Phòng Khánh tiết tầng 2, Nhà Điều hành

14:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Trung tâm Nội trú

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: HCTH, KH-TC, TCCB, TTr-PC, QT&ĐT, Y tế;

- CB, VC TT Nội trú.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Năm, ngày 15/8/2019

08:00

Bồi dưỡng giảng viên chủ chốt thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thuộc chương trình ETEP (Cả ngày)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

82 giảng viên chủ chốt theo QĐ của Nhà trường

- Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

- Chia nhóm thảo luận tại tầng 7, Nhà Điều hành

Thứ Sáu, ngày 16/8/2019

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (Cả ngày).

(Các ngành cụ thể theo Thông báo số 139/TB-ĐHV, ngày 09/8/2019)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Hội trường A

08:00

Họp triển khai kế hoạch tổ chức cho sinh viên học một học kỳ, học chương trình GDQP-AN tại Cơ sở II (Học kỳ I năm học 2019-2020)

(HOÃN LỊCH HỌP)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, CTCT-HSSV, HCTH, KHTC, QT&ĐT, CNTT, BQL Cơ sở II, GDQP&AN, ĐBCL, HTSV&QHDN, Y tế

- Đại diện lãnh đạo các khoa/viện: Giáo dục, Luật, Kinh tế, SP Ngoại ngữ, KHXH&NV, CN Hóa sinh - MT

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp Ban chỉ đạo thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê 2019

- PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

08:00

Họp rà soát chiến lược CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban NCLL CDIO;

- Phòng Đào tạo.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

10:00

Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 1530-QĐ/ĐHV, ngày 28/6/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

16:00

Hội nghị cán bộ, viên chức và duyệt kế hoạch Phòng Kế hoạch - Tài chính

(CHUYỂN LỊCH SANG THỨ 2 TUẦN SAU)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Đại diện BTV Công đoàn;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan;

- CB, VC Phòng KH-TC.

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

Thứ Bảy, ngày 17/8/2019

07:30

Tổ chức thi IELTS cho thí sinh (Kỹ năng Nghe, đọc, viết)

Hội đồng Anh

Đoàn công tác của Hội đồng Anh, Cán bộ hỗ trợ kỳ thi (theo phân công), thí sinh dự thi

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (Cả ngày).

(Các ngành cụ thể theo Thông báo số 139/TB-ĐHV, ngày 09/8/2019)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Hội trường A

08:00

Khai mạc và phổ biến nội quy, quy chế thi cho thí sinh dự thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê 2019

- PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

Ban chỉ đạo và toàn bộ thí sinh dự thi

Hội trường A

14:00

Tập huấn cho cán bộ coi thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê 2019

PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Ban chỉ đạo và Ban coi thi theo Quyết định

Hội trường tầng 8, Nhà Điều hành

Chủ Nhật, ngày 18/8/2019

06:30

Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê

Ban chỉ đạo thi

- CBCT theo Quyết định;

- Thí sinh dự thi.

Giảng đường nhà A

07:30

Đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60 năm 2019 (Cả ngày).

(Các ngành cụ thể theo Thông báo số 139/TB-ĐHV, ngày 09/8/2019)

PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Công văn số 777/ĐHV-CTCTHSSV ngày 25/7/2019 của Hiệu trưởng về việc phân công đón tiếp sinh viên nhập học khóa 60.

Hội trường A

13:00

Kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thống kê

Ban chỉ đạo thi

- CBCT theo Quyết định;

- Thí sinh dự thi.

Giảng đường nhà A

Cả tuần

- Các Khoa/Viện tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần