BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 19

NĂM HỌC 2019 - 2020

(Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 29/12/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 23/12/2019

 

 

 

 

 

08:00

Kiểm đếm sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Tổ kiểm đếm sản phẩm ETEP (theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:00

Họp Ban Giám hiệu

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Ban Giám hiệu

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Kiểm đếm sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Tổ kiểm đếm sản phẩm ETEP (theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

15:00

Họp chốt số liệu Báo cáo thường niên Trường Đại học Vinh năm 2019

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: HCTH, Đào tạo, SĐH, GDTX, CTCT-HSSV, KH-TC, QT&ĐT, KHH&HTQT, TCCB, TTr-PC, ĐBCL, KĐCLGD, CNTT, NXB, DV,HTSV&QHDN, Thư viện, VP Đ-ĐT

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Nafosted: Giải tích biến phân và một số vấn đề liên quan trong tối ưu số.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Chiêu

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Ba, ngày 24/12/2019

08:00

Kiểm đếm sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Tổ kiểm đếm sản phẩm ETEP (theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ: Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh do các tác nhân virus HVA, EVA, EVE và EVEX gây ra trên cá Chình nuôi tại Việt Nam

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thức Tuấn

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

08:00

Công ty Trí Nam báo cáo kết quả xây dựng phần mềm quản trị và xuất bản tạp chí

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Ban Giám hiệu;

- TT CNTT, Phòng KH&HTQT;

- Ban triển khai ĐA nâng cấp Tạp chí KH (theo QĐ);

- Các thành viên quan tâm.

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

14:00

Kiểm đếm sản phẩm các nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP năm 2019

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

- BQL CT ETEP

- Tổ kiểm đếm sản phẩm ETEP (theo Quyết định số 3447/QĐ-ĐHV ngày 13/12/2019)

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

16:30

Nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Dương Thị Thanh Thanh

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Hội đồng theo QĐ số 3133/QĐ-ĐHV ngày 15/11/2019

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

19:30

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với cán bộ chủ chốt của Khoa Giáo dục

Tổ công tác của Trường

Tổ công tác của Nhà trường (đ/c Hiền, đ/c Tiến, đ/c Dũng, đ/c Bình, đ/c Tuấn, đ/c Đức Anh); Chi ủy chi bộ; Trưởng, Phó khoa; Trưởng, Phó bộ môn; Chủ tịch CĐBP, Bí thư LCĐ khoa Giáo dục

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

20:00

Tổ công tác của Nhà trường làm việc với cán bộ, viên chức của Khoa Giáo dục

Tổ công tác của Trường

Tổ công tác của Nhà trường (đ/c Hiền, đ/c Tiến, đ/c Dũng, đ/c Bình, đ/c Tuấn, đ/c Đức Anh); cán bộ, viên chức Khoa Giáo dục

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

Thứ Tư, ngày 25/12/2019

08:00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

08:00

Kiểm tra tiến độ và nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phạm Thị Hương

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Hội đồng theo QĐ số 3132/QĐ-ĐHV ngày 15/11/2019

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

09:30

Kiểm tra tiến độ và nghiệm thu sản phẩm nhiệm vụ nghiên cứu thuộc Chương trình ETEP

Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thị Việt Hà

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Hội đồng theo QĐ số 3132/QĐ-ĐHV ngày 15/11/2019

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

13:30

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng toàn tỉnh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đ/c Nguyễn Anh Dũng

Đ/c Nguyễn Quang Tuấn

Hội trường tầng 4, Tỉnh ủy Nghệ An

14:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Điền kinh 2” của TS. Nguyễn Trí Lục (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

Thứ Năm, ngày 26/12/2019

08:00

Họp thường trực Ban nghiên cứu CDIO

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Văn phòng Trung tâm NCKN-ST

08:00

Họp Hội đồng coi thi  học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2019 - 2020

Hội đồng coi thi

Theo quyết định

Nhà G

14:00

Công ty Trí Nam demo các mô-đun:  Xử lý học vụ, Xét miễn giảm học phí; Quản lý quyết định học tập

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng CTCT-HSSV, Phòng Đào tạo, TT CNTT

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

15:30

Họp Hội đồng, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách Báo cáo giữa kỳ Kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Vinh

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 3509/QĐ-ĐHV ngày 23/12/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà điều hành

15:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Cốt cấu nhà bê tông cốt thép” của TS. Trần Ngọc Long (Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

16:00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu trách nhiệm giải trình của trường đại học công lập trong bối cảnh tự chủ đại học.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Minh Hùng

TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng

- Theo Quyết định số 3304/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2019;

- Các thành viên tham gia thực hiện đề tài và những người quan tâm.

Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019

07:00

Thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2019 - 2020

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Hội đồng coi thi (theo QĐ)

Nhà G, Nhà D

08:00

Ban Giám hiệu tiếp công dân theo định kỳ (cả ngày)

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

CB, VC, HS, SV, HV, NCS có nhu cầu

Phòng tiếp công dân tầng 2, Nhà điều hành

08:00

Công ty Trí Nam demo các mô-đun:  Quản lý điểm rèn luyện, Quản lý cấp phát thẻ, Quản lý khen thưởng/kỷ luật, Quản lý hỗ trợ đột xuất

GS.TS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng

Tổ tư vấn giám sát, Công ty Trí Nam, Phòng CTCT-HSSV, TT CNTT

Phòng làm việc tầng 6, Nhà điều hành

14:00

Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Giải tích hàm” của PGS.TS. Đinh Huy Hoàng(Chủ biên)

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo quyết định

Phòng làm việc NXB, tầng 5, Nhà điều hành

Thứ Bảy, ngày 28/12/2019

07:00

Thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2019 - 2020

Chủ tịch Hội đồng coi thi

Hội đồng coi thi (theo QĐ)

Nhà G, Nhà D

08:00

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS Lê Duy Linh, chuyên ngành: Thực vật học.

PGS.TS Nguyễn Huy Bằng, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 4, Nhà A1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 29/12/2019

07:00

Thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2019 - 2020

Hội đồng thi

Hội đồng coi thi (theo QĐ)

Nhà G, Nhà D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cả tuần

 

Ghi chú

Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: dungnq@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần