Đảng và Nhà nước ta đã xác định: công nghệ thông tin là một trong các động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, là phương tiện chủ lực để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách phát triển so với các nước tiên tiến. Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ các hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Vinh đã có nhiều kết quả nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn và công tác cải cách hành chính của Nhà trường. Theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics thì hằng năm website của Nhà trường được xếp hạng top 15 các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam.

Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường còn một số hạn chế, khuyết điểm: đầu tư cho công nghệ thông tin chưa đủ mức cần thiết; ứng dụng công nghệ thông tin ở một số đơn vị, lĩnh vực còn hình thức, chưa thiết thực và hiệu quả chưa cao…

Trước thực trạng nói trên và căn cứ định hướng, chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc, cán bộ, đảng viên, viên chức và người học toàn Trường quán triệt và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau đây:

1. Tăng cường tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công nghệ thông tin của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, cán bộ, viên chức và người học về vai trò, vị trí và sự cần thiết ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng văn hóa số trong Nhà trường.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường rà soát, bổ sung, cập nhật nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ vào Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh và kế hoạch năm học hàng năm của Nhà trường; đồng thời hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch tổng thể, kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2025.

3. Rà soát việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí đào tạo, người học, khoa học và công nghệ, nhân sự, tài chính, thư viện… theo hướng tổng thể, các ứng dụng được kế thừa, chia sẻ, trao đổi và dùng chung tối đa dữ liệu. Cải tiến hệ thống thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh như: đăng ký xét tuyển, tư vấn, quảng bá tuyển sinh, truyền thông… của Nhà trường

4. Đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ phục vụ người học, cán bộ, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khác như: xác nhận của cơ sở giáo dục, đóng học phí, lệ phí, các hoạt động dịch vụ…

5. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học. Cụ thể:

- Triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực; xây dựng nội dung thông tin số phục vụ giáo dục và đào tạo; phát huy tính tích cực tự học, tự khai thác thông tin qua mạng Internet của người học; tạo điều kiện để người học có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, tìm được nội dung học phù hợp.

- Phát động, khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên xây dựng bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử… tổ chức nghiệm thu, tuyển chọn và gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin. 

- Ưu tiên triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ (bao gồm hệ thống học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học…).

6. Giao Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Trường chủ trì, phối hợp với các Ban của Đảng uỷ và Trung tâm Công nghệ thông tin tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc quán triệt, thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này với Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường./.    

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ để thực hiện.