Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Nghệ An nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các Ban của Đảng ủy Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thuộc và trực thuộc Trường thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/1/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 23/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quan điểm, chủ trương của Đảng, các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu Nhân dân; về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin, dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người học và dự báo tình hình, để kịp thời định hướng công tác tư tưởng; xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

4. Quán triệt để 100% cán bộ, học sinh (từ 18 tuổi trở lên), sinh viên, học viên tự giác, tích cực, chủ động thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân; tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm quy định; nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử, để bầu những người thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, có năng lực, điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, vào Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

5. Đề nghị tập thể lãnh đạo Nhà trường, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể có liên quan giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Trường Đại học Vinh, bảo đảm theo đúng luật định, tuân thủ các quy trình và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền; phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác cán bộ. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

6. Đề nghị Ban Giám hiệu Nhà trường bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật; tạo điều kiện để cử tri tiến hành bỏ phiếu thuận lợi tại điểm bầu cử trên địa bàn Trường đóng; ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.