Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Thực hiện Hướng dẫn số 169-H/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 248-CV/BTGTU ngày 23/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về tuyên truyền cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trên địa bàn toàn Trường theo các nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  theo Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU, ngày 25/1/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 05-KH/TBTT, ngày 24/2/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An.

2. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu… tại các khu vực chính của Nhà trường, thực hiện cao điểm từ ngày 10/4/2021 đến hết ngày 25/5/2021. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thông tin về đề tài người tốt, việc tốt, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Tập trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri và Nhân dân trong ngày bầu cử 23/5/2021.

3. Các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết tuyên truyền về hoạt động bầu cử trên trang website, mạng xã hội của đơn vị quản lý; vận động cán bộ, đảng viên tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin về bầu cử trên các trang mạng cá nhân (Facebook, Zalo, Youtube, Lotus, Mocha, VCNET…).

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và người học, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở. Tập trung tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng quá trình tổ chức cuộc bầu cử để xuyên tạc, chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

5. Ban Biên tập website Trường, Bộ phận Truyền thông mở chuyên đề về cuộc bầu cử; ưu tiên các tin, bài chuyên sâu về một số điểm cơ bản trong Hiến pháp 2013, Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; giới thiệu tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; tuyên truyền về hoạt động bầu cử, giới thiệu danh sách các ứng cử viên, tiểu sử những người ứng cử; ý kiến của cử tri; quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Nhận được Công văn này, đề nghị các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện./.