Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (sau đây viết tắt là Quy định số 213); Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213 (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 33) và Công văn số 42-CV/BTCTU ngày 17/11/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 33, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213 và Hướng dẫn số 33 tại Đảng bộ Trường như sau:

1. Trách nhiệm của đảng viên đang công tác và của tổ chức đảng

1.1. Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

1.2. Cấp ủy nơi đảng viên đang công tác có trách nhiệm nhắc nhở, tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú, đồng thời kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên.

2. Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

2.1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2.2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

2.3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác khi cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

2.4. Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

2.5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương.

2.6. Tham gia và vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

2.7. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ nói trên với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

3. Nhiệm vụ của cấp ủy nơi đảng viên đang công tác

3.1. Quán triệt, tuyên truyền Quy định số 213, Hướng dẫn số 33 và Hướng dẫn này đến đảng viên thuộc chi bộ, đảng bộ bộ phận.

3.2. Lập danh sách đảng viên theo nơi cư trú (mẫu 5) gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể để giới thiệu đảng viên về sinh hoạt, thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và nhân dân nơi cư trú theo đúng quy định.

3.3. Lập danh sách đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú (mẫu 5) thuộc đối tượng sau đây để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định: Đảng viên là cán bộ, viên chức, người lao động đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú. Các đảng viên này thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, Điều 1 và nhiệm vụ tại Khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2 của Quy định số 213. Không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật...).

3.4. Lập danh sách đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú (mẫu 5) thuộc đối tượng sau đây để Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định: Đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trong năm; đảng viên đang công tác nhưng mắc bệnh phải điều trị hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm. Các đảng viên này thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, 2, 6, Điều 2 của Quy định số 213.

3.5. Chi ủy chi bộ Nội trú - Y tế lập danh sách cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường là đảng viên đang cư trú tại Ký túc xá thuộc khối 22, phường Hưng Bình, thành phố Vinh (mẫu 6) gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

Lưu ý: Năm 2020 lập các danh sách này gửi cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trước ngày 27/11/2020. Từ năm 2021, lập danh sách ngay khi chi bộ có đảng viên mới kết nạp; mới chuyển sinh hoạt Đảng đến; đảng viên thuộc các đối tượng nêu trên.

3.6. Thông báo cho đảng viên biết về ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú tại cuộc họp kiểm điểm, đánh giá cuối năm hoặc khi cần thiết.

4. Mẫu giấy giới thiệu, phiếu xin ý kiến

Mẫu giấy giới thiệu, phiếu xin ý kiến thực hiện theo Quy định số 213 và Hướng dẫn số 33 (có mẫu kèm theo).

5. Trách nhiệm các Ban của Đảng ủy Trường

5.1. Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể chủ trì, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thông báo bằng văn bản với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú được biết về những đảng viên thuộc Đảng bộ Trường thường xuyên đi công tác xa nơi cư trú, lưu động hoặc có công tác đặc biệt để phối hợp tạo điều kiện cho đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú khi đảng viên đó có điều kiện; thông báo cho chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú biết về số đảng viên đã được giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú có sự thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc bị khai trừ, xoá tên khỏi danh sách đảng viên hoặc đã xin ra khỏi Đảng.

5.2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phối hợp với cấp ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; biểu dương những đảng viên thực hiện tốt và nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc Quy định số 213 và Hướng dẫn số 33.

5.3. Ban Tổ chức Đảng ủy, Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường định kỳ hằng năm tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp danh sách, kết quả nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thuộc Đảng bộ Trường thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cử đại diện gặp gỡ, trao đổi với cấp ủy nơi đảng viên cư trú để nắm tình hình và lấy ý kiến nhận xét trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử hoặc khi đảng viên cho rằng việc nhận xét của nơi cư trú chưa khách quan.

Trong quá trình thực hiện Quy định số 213, Hướng dẫn số 33 và Hướng dẫn này nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng phản ánh kịp thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường qua Văn phòng Đảng - Hội đồng Trường - Đoàn thể.

Các mẫu đính kèm

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru.doc

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru_mau_1.doc

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru_mau_2.doc

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru_mau_3.doc

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru_mau_4.doc

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru_mau_5.doc

01_2020_huong_dan_thuc_hien_qd_213_ve_dang_vien_giu_moi_lien_he_voi_noi_cu_tru_mau_6.doc