Thực hiện Hướng dẫn số 11 -HD/BTGTU ngày 29/11/2016 và Công văn số 468-CV/BTGTU ngày 21/2/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về học tập, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, một cách hệ thống chuyên đề nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ năm 2016 và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

3. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Các nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề

- Năm 2016: "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Chuyên đề có tính chất xuyên suốt toàn khóa).

- Năm 2017: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa".

- Năm 2018: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

- Năm 2019: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân".

- Năm 2020: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh".

2. Một số công việc cần triển khai thực hiện

- Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong Đảng bộ và Nhà trường; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

- Đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường căn cứ các nội dung chủ yếu trên đây, tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp; nghiên cứu cụ thể hóa tài liệu của Trung ương, gắn với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị trên cơ sở quán triệt sâu sắc các lời dạy của Bác, sao cho việc học tập và làm theo Bác mang tính thiết thực, dễ nhớ, dễ làm, tránh hình thức.

- Ban Truyền thông, Ban Biên tập website Trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2017 và những năm tiếp theo; chú trọng biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt của đơn vị. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, học sinh, sinh viên, học viên tích cực học tập và làm theo Bác, tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện "tự diễn biến""tự chuyển hóa" trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề hằng năm cần vận dụng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tổ chức làm theo; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, để tập trung giải quyết có hiệu quả. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

III. THỜI GIAN

1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: hoàn thành trong quý I năm 2017.

2. Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký các nội dung rèn luyện theo chuyên đề hàng năm: hoàn thành trong quý I hằng năm.

3. Tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, các buổi sinh hoạt chuyên đề, hội thi, giao lưu... về nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm: thực hiện hằng năm.

IV. TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Hai cuốn tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, phát hành:

"Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Hỏi - đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Các tài liệu do Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường cung cấp, các tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, hướng dẫn thực hiện.

3. Tài liệu chuyên đề hằng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với Văn phòng Đảng ủy cung cấp tài liệu cho các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể; tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Trường tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm. Định kỳ 03 tháng báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

2. Các đảng bộ bộ phận, chi bộ, đơn vị, đoàn thể tổ chức hội nghị học tập chuyên đề, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề và việc nghiên cứu, học tập chuyên đề tại đơn vị mình. Định kỳ 06 tháng, báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể phản ánh, trao đổi kịp thời với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.