07h00-07h10

15/08/2020

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Ban Tổ chức lớp học)

07h10-07h30

15/08/2020

Phát biểu khai mạc, giao nhiệm vụ cho lớp học của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (Đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường)

07h30-11h00

15/08/2020

Các bài giảng của TS. Vũ Thị Phương Lê, Trưởng bộ môn Chính trị học, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam

Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

14h00-17h00

15/08/2020

Các bài giảng của PGS.TS. Trần Viết Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bài 3: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Bài 9: Xây dựng Đảng về đạo đức

19h30-22h00

15/08/2020

Bài giảng của PGS.TS. Đinh Trung Thành, Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng

Bài 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

07h30-11h00

16/08/2020

Bài giảng của Thượng tá Trần Văn Thông, Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng

Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội

14h00-17h00

16/08/2020

Bài giảng của TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường

Bài 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

19h30-21h45

16/08/2020

Các bài giảng của ThS. Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường

Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

21h45-22h00

16/08/2020

Hướng dẫn làm bài thu hoạch (Ban Tổ chức lớp học)

Từ 17/08/2020

đến 20/08/2020

Các học viên xêmina, nghiên cứu tài liệu và làm bài thu hoạch. Sau khi làm bài thu hoạch xong, các học viên trực tiếp nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể (tầng 2, Nhà điều hành).