- Họ và tên NCS: Cao Xuân Cường

- Tên đề tài luận án: Chế tạo, khảo sát một số tính chất đặc trưng, ứng dụng của vi sợi cellulose và dẫn xuất từ lùng phế thải ở Nghệ An

- Ngành khoa học của luận án: Hóa hữu cơ 

- Mã số: 9440114

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Xem File đính kèm!