Tên luận án: Quản lý đào tạo giáo viên tiểu học ở các trường/khoa đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Nghiên cứu sinh: Chế Thị Hải Linh

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Thái Văn Thành

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

 Xem File đính kèm!