Tên đề tài luận án: Tham thoại chứa hành động nhận xét qua lời thoại nhân vật trong tiểu thuyết của Ma Văn Kháng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 922 01 02

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên; 2. PGS.TS. Hoàng Trọng Canh.

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Xem File đính kèm!