Tên đề tài luận án: Quản trị trường đại học công lập Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9.14.01.14

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đinh Xuân Khoa

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Minh Hùng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh.

Các kết quả nghiên cứu chính:

1) Bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về QT trường ĐHCL Việt Nam (khái niệm về QTĐH; các thành tố của hoạt QT trường ĐHCL; vai trò và yêu cầu về năng lực, phẩm chất đối với nhà QT trường ĐHCL...).

2) Xây dựng được bộ tiêu chuẩn đánh giá hoạt động QT trường ĐHCL.

3) Đánh giá khách quan thực trạng QT trường ĐHCL Việt Nam qua nghiên cứu thực tiễn ở một trường ĐHCL đại diện.

4) Đề xuất được mô hình QT trường ĐHCL Việt Nam và cơ chế vận hành có cơ sở khoa học, có tính khả thi.

5) Xây dựng Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản trị trường ĐHCL.

6) Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể vận dụng vào QT các trường ĐHCL Việt Nam.

Xem File đính kèm!