Họ và tên NCS: Đỗ Thanh Thùy

Tên đề tài luận án: Khảo sát quá trình lan truyền xung cực ngắn trong sợi quang tinh thể

Chuyên ngành: Quang học

Mã số: 9 44 01 10

Người hướng dẫn khoa học: 1) GS.TS. Đinh Xuân Khoa; 2) TS. Bùi Đình Thuận

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những đóng góp mới của luận án:

Đã đề xuất mô hình sợi tinh thể quang tử PBG 08 dẫn nhập ethanol và khảo sát các đặc trưng quang học. Sợi PCF thủy tinh PBG 08 dẫn nhập ethanol có cấu trúc lục giác đều bao gồm bảy vòng. Sợi PCF - ethanol có bước sóng tán sắc bằng không dịch chuyển từ 1,8413 µm đến 1,5069 µm, diện tích mode hiệu dụng Aeff thay đổi từ 16,7933 µm2 đến 4,90844  µm2, còn giá trị của hệ số phi tuyến g thay đổi từ 0,1031 W-1m-1 đến  0,3528  W-1m-1 khi d thay đổi từ từ 0,8 μm đến 2,8 μm. Với các tham số đặc trưng trên mẫu PCF - ethanol đã đề xuất phù hợp cho phát siêu liên tục.

Đã mô phỏng được các quá trình phi tuyến chính đóng góp vào phát soliton và phát siêu liên tục trong sợi tinh thể quang tử. Đã chỉ ra được ảnh hưởng của các tham số cấu trúc PCF PBG 08 - ethanol và xung laser lên phổ siêu liên tục. Phổ siêu liên tục phụ thuộc vào số bậc tán sắc, nếu tính đến tán sắc bậc 9 hoặc bậc 10 thì độ chính xác mô phỏng cao hớn. Sợi PCF - ethanol có d = 2,6 µm là tối ưu, phát siêu liên tục ở bước sóng của xung laser là 1,560 µm cho độ mở rộng phổ từ 2000 nm và mở rộng đến vùng hồng ngoại trung.

- Đã xây dựng được hệ thí nghiệm phát siêu liên tục trong sợi tinh thể quang tử PCF. Sợi PCF femtoWhite có đường kính lõi: 1,8 ± 0,3 mm; hằng số mạng: 1,88 μm; đường kính lỗ khí: 0,9 μm; bước sóng tán sắc bằng không: ZDW = 1260 nm; chiều dài sợi: 15 cm. Đã thu được phổ siêu liên tục mở rộng đến 600 nm và công suất đỉnh phổ phụ thuộc vào công suất và bước sóng bơm. Kết quả đã khẳng định thêm các kết quả mô phỏng cho PCF - ethanol.

Xem File đính kèm!