- Tên đề tài luận án: Hoạt động của Ngân hàng Đông Dương từ năm 1875 đến năm 1945

- Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

- Mã số: 62.22.03.13

- Họ và tên NCS: Đỗ Thị Mỹ Hiền

- Họ và tên người hướng dẫn:

+ Hướng dẫn 1: PGS. TS Nguyễn Trọng Văn 

+ Hướng dẫn 2: PGS. TS Nguyễn Quang Hồng

Xem File đính kèm