Họ và tên NCS:  Lê Thanh Quân

Tên đề tài luận án: Định lí điểm bất động cho một lớp ánh xạ trên không gian b-mêtric và ứng dụng

Ngành khoa học của luận án: Toán giải tích

Mã số:  9460102

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Xem File đính kèm!