Tên tác giả: Lê Thị Minh Phương

Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của sự định hướng mô men lưỡng cực điện và pha của laser lên đặc trưng lưỡng ổn định quang.

Ngành khoa học của luận án: Quang học

Mã số: 9440110

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Người hướng dẫn khoa học: 1.GS.TS Đinh Xuân Khoa; 2. PGS.TS Nguyễn Huy Bằng

Xem File đính kèm!