Tên đề tài luận án: “Cặp thoại chứa hành động cầu khiến - từ chối trong giao tiếp của người Nam Bộ

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Việt Nam

Mã số: 92 22 01 02

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên; 2. TS. Nguyễn Hoài Nguyên

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Xem File đính kèm!