Tên luận án: Quản lý chất lượng đào tạo giáo viên của các trường đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Nghiên cứu sinh: SIVONE RUEVAIBOUNTHAVY

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hường

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã góp phần làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về chất lượng đào tạo giáo viên và quản lý chất lượng đào tạo  giáo viên của các trường đại học dựa trên yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

2. Luận án phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo giáo viên của các trường đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay, từ đó đề xuất xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý chất lượng đào tạo giáo viên của các trường đại học theo yêu cầu về quản lý chất lượng đào tạo  giáo viên trong nước và khu vực.

3. Đề xuất 6 giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi cao nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đào tạo giáo viên của các trường đại học nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

TẢI FILE ĐÍNH KÈM!