Tên đề tài luận án: Dạy học phần “Điện học” vật lý 11 Trung học phổ thông góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý

Mã số: 9140111

Tên tác giả: Trần Ngọc Thắng

Người hướng dẫn khoa học: 1) PGS.TS. Mai Văn Trinh; 2) PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những kết luận mới của luận án:

- Nghiên cứu việc tổ chức dạy học theo chủ đề với việc bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn vật lí ở trường trung học phổ thông hiện nay như thiết kế nội dung chủ đề, biện pháp bồi dưỡng, tiến trình dạy học theo chủ đề và kiểm tra đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.

- Khảo sát thực trạng việc dạy học môn vật lí hiện nay ở 34 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước, phân tích, đánh giá những số liệu thu thập được để tìm ra nhưng nguyên nhân và có những giải pháp phù hợp trong việc tổ chức dạy học theo chủ đề.

- Xây dựng các bước thiết kế, lựa chọn nội dung bài học thành các chủ đề học tập phù hợp với điều kiện hiện nay.

- Xây dựng được tiến trình dạy học theo chủ đề môn vật lí ở trường trung học phổ thông góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề trong đó các hoạt động học của học sinh được thiết kế thành 5 giai đoạn xen kẽ hoạt động trải nghiệm thực tiễn và hoạt động học tập trên lớp.

- Phân tích đặc điểm, vai trò và các đặc trưng khác của dạy học theo chủ đề từ đó đưa ra 3 biện pháp cụ thể để bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn vật lí ở trường trung học phổ thông.

- Phân tích được nội dung kiến thức chương Dòng điện trong các môi trường từ đó xây dựng thành 4 chủ đề học tập từ đó thiết kế được 4 tiến trình tổ chức dạy học theo chủ đề theo tiến trình đã đề xuất và thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của HS khi học theo các kế hoạch dạy học.

Xem File đính kèm!