Tên đề tài luận án: Kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884

Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam

Mã số: 9229013

Nghiên cứu sinh: Trần Quốc Bảo

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng; 2. PGS.TS. Trần Đức Cường

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Vinh

Những đóng góp mới của luận án

Thứ nhất, luận án đã tổng hợp một cách có hệ thống và công phu các tài liệu, công trình nghiên cứu chủ yếu có liên quan đến đề tài. Trên cơ sở khảo cứu các công trình nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước về kinh tế Việt Nam nói chung, ở một số địa phương trong cả nước nói riêng dưới triều Nguyễn, luận án là công trình khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu một cách hệ thống về kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1884.

Thứ hai, luận án chỉ ra và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế huyện Nam Đàn bao gồm điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, khí hậu…), bối cảnh lịch sử và thực trạng kinh tế Nam Đàn trước năm 1802, cùng các chính sách kinh tế, xã hội của triều đình Nguyễn.

Thứ ba, luận án đã tập trung làm rõ thực trạng ba ngành kinh tế chính của huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884 là Nông nghiệp (gồm trồng trọt và chăn nuôi), Thủ công nghiệp và Thương nghiệp. Trong từng ngành đều đi từ tình hình sản xuất, đến năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế. Là một huyện chuyên canh nông nghiệp nên ngành kinh tế này được luận án trình bày sâu hơn với nhiều tư liệu và số liệu hơn so với hai ngành Thủ công nghiệp và Thương nghiệp. Trên cơ sở phân tích kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là khảo cứu tư liệu địa bạ với những số liệu cụ thể, các hoạt động sản xuất liên quan đến nông nghiệp luận án đã làm rõ đặc điểm của kinh tế nông nghiệp ở huyện Nam Đàn từ năm 1802 đến năm 1884.  

Thứ tư, từ thực trạng kinh tế huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An trong thời kỳ 1802 - 1884, luận án đã đưa ra một số nhận xét về những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kinh tế ở địa phương; chỉ ra một số đặc điểm tích cực, hạn chế chủ yếu của kinh tế huyện Nam Đàn. Từ đó, luận án phân tích tác động của kinh tế đối với một số hoạt động văn hóa xã hội, đồng thời đưa ra một số lý giải về nguyên nhân các cuộc nổi dậy của phong trào nông dân khởi nghĩa chống lại triều đình Nguyễn.

Thứ năm, luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên từ góc độ của nhà nghiên cứu Việt Nam về kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884. Luận án có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo tốt cho việc nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và cả nước.

Luận án NCS Trần Quốc Bảo.rar