Thời gian: Cuối tháng 3 năm 2019 (có thông báo lịch học cụ thể trên website của Nhà trường và phần mềm IOffice).

Địa điểm: Hội trường A - Trường Đại học Vinh.

Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường thông báo để các Đảng uỷ bộ phận, Chi ủy chi bộ chỉ đạo các đơn vị, công đoàn bộ phận, các liên chi đoàn, chi đoàn lựa chọn giới thiệu quần chúng tham dự lớp bồi dưỡng.

Danh sách học viên cử đi học cần đầy đủ các thông tin về họ tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị và phải được Đảng uỷ bộ phận, Chi uỷ chi bộ duyệt, gửi bằng văn bản về Văn phòng Đảng - Đoàn thể và email: ntdung@vinhuni.edu.vn trước ngày 19/3/2019.

Công văn triển khai

Mẫu danh sách